Parents Name’s: Smith Family

Birthdate: 8/4/2017

Sex: Boy